Visie en methoden

Onze Visie en Methoden bij Projecten

'Een project is een reeks (samenhangende) activiteiten en taken die:

 • een concreet omschreven eindresultaat moet opleveren
 • een duidelijk gedefinieerd begin en einde heeft
 • gerealiseerd moet worden binnen gestelde beperkende randvoorwaarden
 • met een opdrachtgever die zich aan het eindresultaat verbonden heeft.'

Deze definitie uit het boek Praktisch Projectmanagement 1 van Ten Gevers & Tjerk Zijlstra spreekt ons aan. Het gaat om nieuwe, tijdelijke samenwerkingsverbanden met als doel om eenmalig een verandering te realiseren. We kunnen - afhankelijk van uw behoeften - vanuit meerdere rollen bijdragen aan het succes van uw project. Onze onderscheidende kracht is om de communicatie naar alle betrokkenen in het krachtenveld van het project slim en succesvol te laten verlopen en de onderlinge samenwerking te optimaliseren.

Wat zijn drie uitgangspunten bij onze projecten?

visie-projecten

 • Heldere taken en rollen zijn nodig om projectleider, opdrachtgever, projectteam en eventuele klankbordgroepen en stuurgroepen efficiënt en effectief te laten (samen)werken.
 • Een duidelijke fasering van het proces is cruciaal: een doelgerichte projectvoorbereiding, doortastende projectuitvoering en een zorgvuldige projectafsluiting.
 • Een cruciale succesfactor blijkt telkens weer de samenwerking en communicatie tussen alle betrokkenen. Daarom is het ontwikkelen van een communicatiestrategie al een onderdeel in de eerste fase. Geen simpel communicatieplan waarin het middelendenken overheerst! Wij kiezen waar mogelijk voor een geïntegreerd project- en communicatieplan! Hierbij gebruiken we het model dat in 1997 door Ed Grubben is ontwikkeld. Wilt u meer informatie: klik hier.

Enkele methodieken
De vakgebieden projectmatig werken en projectmanagement bevatten uitgebreide toolboxen. Enkele methoden waarmee we veel mee werken:

 • Krachtenveldanalyses.
 • Doelenhiërarchie én en SMART-technieken.
 • De zeven wijze W's.
 • Het opzetten en begeleiden van werkconferenties om deeldoelen te realiseren.
 • Technieken om lineair én creatief te denken van o.a. Edward de Bono, Roger de Bruin en Minto.
 • Denken vanuit Aristoteles ideeën over ethos, pathos en logos.
 • Teamrollen van Belbin in projecten.
 • Modellen om doelgericht en plezierig te vergaderen.
 • Beleidsadoptiecyclus: van bewustworden naar agenderen, van prioriteren naar beleidsontwikkeling, van beleidsontwikkeling naar implementatie, van implementatie naar evaluatie.
 • Transitiemodel van Tesmer: aankondigingsfase, acceptatiefase, adaptiefase en adoptiefase.
 • Verschillende soorten planningen.
 • Risico-analyses: analyseren, beoordelen en selecteren, maatregelen plannen, uitvoeren en monitoren.
 • Projectplannen maken inclusief communicatiestrategieën.
  hulpvragenprojecten

 


Leiderschap
 Lees meerBelang van leiderschap

En nu?
 Lees meerThumbnail 2021

Ed is ook partner van
Mooi werk vraagt om leiderschap
Meer weten? Zie: www.mooiwerk.online

Wie schrijft die groeit
Schrijven aan je ontwikkeling
 Lees meer

 

 

 

Neem contact op:

Mobiel: 06-518 07 258

Telefoon: 033-457 27 27

Email: info@grubben.net

Linkedin Pagina